پوسترها

 | تاریخ ارسال: 1400/8/4 | 
عنوان مقاله:     
A Colorimetric Chemical Nose with Unmodified Gold Nanoparticles for Multiplexed Detection and Discrimination of Catecholamine Neurotransmitteres
شماره پوستر: P1
نام نویسنده: نعیمه محسنی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/CDRBjlpQtOsZ
عنوان مقاله: 
   Measurement error structure estimation and confirmation in a smartphone-based diffuse reflectance spectrophotometer
شماره پوستر: P2
نام نویسنده: بهرام دالوند
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/BG6xiYCt1e9A
عنوان مقاله:   
 Classification of Fluoroquinolones based on colorimetric sensor array using modified silver nanoparticles and Artificial Neural Networks
شماره پوستر: P3
نام نویسنده: زرتشت اسدزاده
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/CIG26bBe8d8n
عنوان مقاله:   
The effect of experimental factors on quality of extracted essential oils from sweet fennel using GC-MASS with the aid of chemometrics
شماره پوستر: P4
نام نویسنده: لیلا مرادی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/CEpSuvq4J4Je
عنوان مقاله:   
Spectrophotometric determination of Dexamethasone using dispersive liquid-liquid microextraction combined with chemometrics
شماره پوستر: P5
نام نویسنده: یاسمن سفیدسفیده خوان
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/LXSxJPNYTcVC
عنوان مقاله:   
The use of MCR-ALS to study the simultaneous release of combined drugs moxifloxacin and Pseudoephedrine based on spectrophotometric spectra obtained
شماره پوستر: P6
نام نویسنده: رضا داداشی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/LRuHI8ztsg0S
عنوان مقاله:   
A new insight into a wide range of protease inhibitors for covid-19 therapy using consensus molecular docking
شماره پوستر: P7
نام نویسنده: زهرا پهلوان یلی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/F90AO7z52oEK
عنوان مقاله:   
Molecular docking study and mapping the binding site of some antiviral nanobodies against receptor binding domains (RBDs) of SARS-CoV-2 B.1.617
شماره پوستر: P8
نام نویسنده: زهرا پهلوان یلی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/F90AO7z52oEK
عنوان مقاله:   
Simultaneous determination of anti-breast cancer drugs in blood plasma by Excitation-emission Fluorescence Spectroscopy and N-Way Calibration Methods
شماره پوستر: P9
نام نویسنده: دنیا خداپرست
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/uXEECUpivGYU
عنوان مقاله:   
The use of handheld near-infrared spectroscopy combined with chemometric techniques for detecting adulteration in industrial lime juice samples
شماره پوستر: P10
نام نویسنده: زینب حمیدی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/IHrcVnyx51XI
عنوان مقاله:   
Untargeted metabolomics based on gas chromatography-mass spectrometry and advanced chemometric tools for identifying responsible metabolites in lettuce exposed to emerging contaminants
شماره پوستر: P11
نام نویسنده: نیکتا قاضی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:   
Identification of important structural features for selective inhibition of cyclin-dependent kinase inhibitors using machine learning techniques
شماره پوستر: P12
نام نویسنده: سارا کاوه
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:   
Functionality of Rotational Ambiguity in Self-Modeling Methods to Signal Contribution of Chemical Component
شماره پوستر: P13
نام نویسنده: حمیده بخشی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/Gz0HUzGE7Awu
عنوان مقاله:   
Study the inhibitory effect of some antiviral flavonoids against main protease of COVID-19 by molecular docking
شماره پوستر: P14
نام نویسنده: زهرا پهلوان یلی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/F90AO7z52oEK
عنوان مقاله:   
Application of vibrational spectroscopy tandem with chemometrics in the assessment of authenticity and adulteration of sport whey protein supplements
شماره پوستر: P15
نام نویسنده: هانیه نوبری مقدم
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/HKcT8hzIT4zV
عنوان مقاله:   
A green approach for electrospun fiber-in-tube solid phase microextraction of acidic red dyes from juice samples
شماره پوستر: P16
نام نویسنده: سیده سارا نصرالهی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/HcX8Vzg8wjKs
عنوان مقاله:   
Authentication of ink samples with ATR-FTIR spectroscopy associated with PLS-DA method
شماره پوستر: P17
نام نویسنده: شیما زندباف
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/FFDtUOCpeGRV
عنوان مقاله:   
A Poly(arylene ethynylene)-Based Microfluidic Fluorescence Sensor Array for Discrimination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
شماره پوستر: P18
نام نویسنده: الهام قوهستانی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/OqWjXUUb2uEV
عنوان مقاله:   
The Role of Metabolomics in Diagnosis of Covid-19 for Inhibition of Coronavirus Pandemic
شماره پوستر: P19
نام نویسنده: مریم کاشی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:   
Discrimination of original and fraud cigarette brands using a paper-based optoelectronic nose based on MoS2 QDs and organic dyes
شماره پوستر: P20
نام نویسنده: فرشته محمدی قرقانی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/JvzHeBmr0TxN
عنوان مقاله:   
Determination of saffron adulteration thorough the package using Vis-NIR hyperspectral imaging and chemometric techniques
شماره پوستر: P21
نام نویسنده: منا استوار
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/AP7I9kPYp7ai
عنوان مقاله:   
Hyperspectral Imaging System to Determine Volatile Oils Content of Medicinal Plants
شماره پوستر: P22
نام نویسنده: سجاد کیانی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/AtDOViCU0txc
عنوان مقاله:   
An efficient method for measuring the similarity of protein sequences based on physicochemical properties
شماره پوستر: P23
نام نویسنده: مهری محمودی ریحانی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:   
Quality control of olive oils based on class discrimination methods
شماره پوستر: P24
نام نویسنده: رقیه بهزادخامسلو
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/JcQcGjzxJHh8
عنوان مقاله:   
In Silico study of a group of antibiotics affinity toward aptamers for biosensor development: Molecular Dynamics Simulations and Molecular Docking Studies
شماره پوستر: P25
نام نویسنده: معصومه ناصری
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/Fn5jIOSsI2sP
عنوان مقاله:   
An inexpensive analytical method based on colorimetric sensor array and chemometrics data analysis techniques for fraud detection in cherry seed oil samples
شماره پوستر: P26
نام نویسنده: مهسا چهارلنگی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/NJFITFZ4rWmc
عنوان مقاله:   
Peak Resolution in dual mode handheld Ion mobility spectrometry
شماره پوستر: P27
نام نویسنده: امیرحسین علی نوری
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/JwaBglLrADlK
عنوان مقاله:   
Combining NMR and LC-MS Using Hierarchical Modeling: Untargeted Metabolomics Study of Opium Users and Healthy Controls
شماره پوستر: P28
نام نویسنده: رضا لطفی خاتون آبادی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/AsKsisR1Tx3v
عنوان مقاله:   
Application of PLS,OSC-PLS and GA-PLS for a QSAR  study of inhibitory activity of p38MAP kinase derivatives and design new compounds for kinas using image processing
شماره پوستر: P29
نام نویسنده: میترا میرشفیعی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:   
Detection of citric acid-adulterated industrial lime juices using portable Linksquare visible-near infrared spectrometer and class modelling approach
شماره پوستر: P30
نام نویسنده: آیه جمال زاده
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/EsGxcp3UKViF
عنوان مقاله:   
Determination of 2, 4, 6 trinitrotoluene in soil samples by flow injection analysis followed chemometrics methods
شماره پوستر: P31
نام نویسنده: فریده باتقوا
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Experimental design optimization usage in pathogen detection utilizing green-synthesized re-generable nanocomposite
شماره پوستر: P32
نام نویسنده: راضیه موسوی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/JqDLY3ZukFR8
عنوان مقاله:     
Quantitative analysis of LC-PUFAs and Protein Content in Premature infant formula powders by ATR-FTIR Spectroscopy and Chemometrics
شماره پوستر: P33
نام نویسنده: مهیار سندگل نظامی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Determination of heavy metal pollution (Pb, Ni and Cu) in groundwater by spectrometry –linear multivariate calibration
شماره پوستر: P34
نام نویسنده: ملیکا فولادوند
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Probing molecular interactions and anti-corrosion performance of a group of drugs as green corrosion inhibitors in acidic Environment : Theoretical studies
شماره پوستر: P35
نام نویسنده: زینب محافظت کار
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Determination of heavy metal pollution (Pb, Ni and Cu) in groundwater of Qazvin province by spectrometry –non-linear multivariate calibration
شماره پوستر: P36
نام نویسنده: الهه رحمانی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
MIA-QSAR Modeling and Molecular Docking Analysis of Some Cis-β-lactam Compounds with Antimalarial Activity
شماره پوستر: P37
نام نویسنده: سمیه بهمئی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
An In Silico Study of the Epithelial Anticancer Activity of Caffeine Derivatives by using MIA-QSAR methods and Molecular Docking
شماره پوستر: P38
نام نویسنده: ریحانه اسکندری
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Characterization of the volatile profile of Iranian tea using chromatographic fingerprint combined with multivariate curve resolution: Toward improving quality control and authentication
شماره پوستر: P39
نام نویسنده: آدینه امینیان فر
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/AuJB1vXyosCC
عنوان مقاله:     
A Study of antioxidant properties of some different species of the Malvaceae family using HPTLC and multivariate analysis technique
شماره پوستر: P40
نام نویسنده: مریم درویش زاده
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی

عنوان مقاله:     
Classification of CC Chemokine Receptor Inhibitors: A Computational Journey Leading to Drug Discovery
شماره پوستر: P41
نام نویسنده: مائده دارسرائی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Calibration updating using Multivariate Curve Resolution Methods
شماره پوستر: P42
نام نویسنده: علی پهلوان
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/AeSnB5PIxQzV
عنوان مقاله:     
Exploring the interactions of some PAHs with bovine serum albumin:  spectroscopic method and chemometric approaches
شماره پوستر: P43
نام نویسنده: فاطمه رستم نژاد
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/AJNaCeazhXtn
عنوان مقاله:     
Sorting different types of rice using smartphone based  multispectral images
شماره پوستر: P44
نام نویسنده: علی خسروی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Nonnegative matrix factorization in ASCA modeling of graphene oxide toxicometabolomics 1H-NMR data
شماره پوستر: P45
نام نویسنده: لیلا غیاثوند محمدخانی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Development and optimization of microwave-assisted extraction of Satureja bachtiarica Bunge. essential oil using response surface methodology and its comparison with traditional method
شماره پوستر: P46
نام نویسنده: سیده منصوره معمارزاده
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/Iz9do4VW9yrZ
عنوان مقاله:     
Outliers detection map in analytical chemistry calibrations
شماره پوستر: P47
نام نویسنده: فاطمه احمدیه
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Comparison of variable selection methods to classification isoform selective Bcl-2 and Bcl-xL inhibitors
شماره پوستر: P48
نام نویسنده:مرضیه سادات نی بند
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/MF1gs5KHeHTo
عنوان مقاله:     
Development and validation of two handheld near infrared spectrometers to investigate water adulteration in bovine raw milk and comparison with Fourier transform infrared spectroscopy
شماره پوستر: P49
نام نویسنده: عیسی مهندس دستگردی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Documenting science: an initial formal experience
شماره پوستر: P50
نام نویسنده: مهران مقصودلو
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Classification of Iranian rice varieties using FTIR spectroscopy and sparse Linear Discriminant Analysis
شماره پوستر: P51
نام نویسنده: نیلوفر رحمانی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/Mo4E44HpEbRS
عنوان مقاله:     
Simultaneous determination of antiviral drugs in biological fluids using excitation-emission fluorescence spectroscopy and chemometrics
شماره پوستر: P52
نام نویسنده: علی زارعی حسین آبادی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/L7XLTnUNk5SC
عنوان مقاله:     
Central Composite Design for Experimental Study and Statistical Modelling of Solubility Parameters of RDX and HMX in Solution of Diethylene Glycol and Ammonium Acetate
شماره پوستر: P53
نام نویسنده: جواد قربانی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Developing a novel biosensing system and investigation of interactions of acarbose with normal and glycated human serum albumin
شماره پوستر: P54
نام نویسنده: مریم نظری
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Statistical optimization of removal of Cr(VI) by Pistacia Atlantica-based activated carbon nano-structures using experimental design
شماره پوستر: P55
نام نویسنده:سودابه سیفی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/MshIOiB428hW
عنوان مقاله:     
Discrimination of Heavy Metal Ions using an Optoelectronic Tongue-Sensor Array on a Paper Device
شماره پوستر: P56
نام نویسنده:هدا شریفی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
لینک اسکایپ: https://join.skype.com/Kbf70jBds00U
عنوان مقاله:     
Analyzing imaging mass spectrometry data by implementation of sparsity Constraint on multivariate curve resolution
شماره پوستر: P57
نام نویسنده: محمد فرزانه
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Comparing the performance of PLS, GA-PLS, and OSC-GA-PLS models for QSAR Study of Inhibitory Activity of Pyrazolone Derivatives and Design of New Compounds Using Image Processing
شماره پوستر: P58
نام نویسنده: میترا میرشفیعی 
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
Application of Image Processing for QSAR Study of Quinolone Derivatives as Anti-malaria Agents using different Chemometrics Methods
شماره پوستر: P59
نام نویسنده: معصومه ناصری
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
عنوان مقاله:     
QSAR Modeling for the In Silico Rational Design and Virtual Screening of Bioactive Peptides
شماره پوستر: P60
نام نویسنده: مهری محمودی ریحانی
فایل چکیده مقاله
فایل پوستر
فایل سخنرانی
 

دفعات مشاهده: 1176 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر کنفرانس

تاریخ های مهم

  • شروع ثبت نام: 10 خرداد 1400
  • مهلت ارسال چکیده :10 شهریور 1400
  • اعلام نتایج داوری : 10 مهر 1400
  • برگزاری کنفرانس : 19 و 20 آبان 1400

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد. 
 « کانال واتس آپی سمینار »
 

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 137 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 9 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 80320 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 45 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هشتمين سمينار دوسالانه کمومتريکس ايران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | 8th Iranian Biennial Chemometrics Seminar

Designed & Developed by : Yektaweb